foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Збірка творів для 6 класу з української літератури та мови, зарубіжної літератури.

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Колись у давнину балада була однiєю з головних форм розповiдей про певнi подiй або вiдомих людей. Навiть про деякi iсторичнi факти ми можемо дiзнатися лише з балад, народних дум або iнших подiбних творiв. Сама минувшина живе у них. Але й пiзнiше поети намагалися вiдтворю вати дух давнини, звертаючись до старовинних поетичних форм. Так виникла лiтературна балада.

Однiєю з найвiдомiших лiтературних балад є “Пiсня про вiщого Олега” вiдомого росiйського поета Олександра Пушкiна, у якiй розпо-вiдається про загибель князя Київської Русi Олега, якiй передувало пророцтво чарiвника. Баладу написано образною, поетичною мовою, завдяки якiй можна не лише побачити картини подiй минувшини, а й довiдатися про цiнностi та характер епохи.

Головний герой балади, князь Олег, є втiленням князiвської доблестi, але на його прикладi ми бачимо, чим жили тодi люди, що цiнували. Ось що каже про нього чарiвник:

i хвилi, i землю скорив ти в бою,

I недруги заздрять на долю твою.

Звiсно, це поетичне перебiльшення, але воно є типовим саме для народної творчостi.

Захист рiдної землi був одним з найголовнiших завдань князiв. Олег добре показав себе у цiй справi:

За напад — мечам i пожарам прирiк

Вiн ниви хазарськi i хати.

Тож Олег цiлком заслуговував на оспiвування своїх чеснот. Але не лише про його доблесть на вiйнi ми можемо дiзнатись з балади, а й про iншi подробицi з його життя: вiн шанує предкiв, у нього є друзi, сам вiн з нiжнiстю ставиться до свого коня, який за пророцтвом повинен стати причиною його загибелi.

Олег бенкетує мiж друзiв своїх

В гаю на зеленому схилi;

Їх кучерi бiлi, як ранiшнiй снiг,

На предкiвськiй славнiй могилi.

Навiть за рiк потому розставання з конем, Олег згадує чотириногого друга. Ставлення до тварин також характеризує i князя, як людину, i деякi особливостi тодiшнiх звичаїв: князь хотiв, щоб кiнь супроводжував його навiть пiсля смертi, що свiдчить про вiру предкiв у загробне життя.

Отже, хоча в баладi розповiдається про окремi подiї (зустрiч з чарiвником i смерть Олега), можна стверджувати, що читаючи її ми знайомимося з усiєю давньоруською минувшиною. А знати минуле цiкаво i корисно, бо, як кажуть, без минулого немає i майбутнього.